AKREDITACE / CERTIFIKACE / AUTORIZACE / KOMORY

 

Mezinárodní certifikace IES – LONDON

Naše vzdělávací instituce je certifikovaná u mezinárodní certifikační autority International Education Society, IES – London.

Zásadním benefitem studia na EUROPEAN INSTITUTE je, že jeho úspěšní absolventi obdrží k diplomu s příslušným profesním titulem i mezinárodní certifikát IES – London, který je celosvětově akceptován. IES dosud vydala přes 55.000 mezinárodních certifikátů, které jejich držitelé uplatnili nejen v evropských zemích, ale i v USA, Kanadě, Austrálii či v asijských zemích.

Mezinárodní certifikáty IES jsou vydávány od roku 1997 a za tu dobu získaly na globálním trhu práce významnou pozici. Certifikát doplňuje informaci o kvalitativní úrovni vzdělání na EUROPEAN INSTITUTE. Certifikát je vydáván v angličtině a češtině, v případě zájmu absolventa je však možné jej na žádost vystavit v dalších téměř 30 jazykových verzích.

Hlavní činností IES je realizace projektu Certificate, v rámci kterého jsou posuzovány a certifikovány vzdělávací subjekty a jejich vzdělávací programy. IES certifikuje vzdělávací instituci a její vzdělávací programy. Jednotným výstupem certifikace jsou mezinárodně srovnatelné certifikáty, které jasně a zřetelně deklarují, co a kde student absolvoval, v jakém rozsahu a na jaké úrovni bylo lektorské zajištění konkrétního vzdělávacího programu. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society – London, (IES).

https://www.ies-info.com/en

 

Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD)

Asociace institucí vzdělávání dospělých je profesní sdružení s tradicí od roku 1990, jehož cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích. Je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. AIVD ČR je zastoupena v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní skupině MŠMT, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT a v řadě dalších komisí a výborů. EUROPEAN INSTITUTE je dlouholetým členem AIVD a kooperuje s AIVD na dalším zlepšování andragogického vzdělávání v České republice.

http://www.aivd.cz/

Evropský rámec kvalifikací (EQF)

Studijní programy MBA, MPA, MPH a LL.M. a DBA, DPA, DrPH a LL.D. jsou koncipovány na podkladě EQF – Evropský rámec kvalifikací, k jehož osmi úrovním jsou přiřazovány všechny existující kvalifikace v jednotlivých zemích, což umožňuje evropským zemím vzájemné porovnání kvalifikací i celých vzdělávacích systémů. Ve zvolené specializaci bude možné složit mezinárodně uznávanou kvalifikační zkoušku, pokud pro ni existuje alespoň národní standard.

http://www.nuv.cz/eqf

 

European Security Branch Organization Club (ESBOC)

ESBOC je nadnárodním sdružením profesních organizací v oblasti soukromé bezpečnosti. Asociace vznikla v roce 2006. Členy jsou profesní svazy z ČR, Polska, Maďarska, Ukrajiny a Slovenska. Odpovědnost za činnost asociace přebírají jednotlivé „státy“ (jejich asociace).
Cílem asociace je výměna informací o problémech a řešeních v zemích jednotlivých členů, rozvoj vzájemných vztahů, etických a profesních norem, společný postup vůči orgánům EU v oblastech SBS, podpora odborného vzdělávání, spolupráce v oblasti příhraničních projektů (fondy EU), rozvoj spolupráce s dalšími nečlenskými zahraničními asociacemi. EUROPEAN INSTITUTE je členem ESBOCu a využívá zkušeností jejích odborníků při realizaci svých vzdělávacích manažerských programů MBA, MPA, MPH a LL.M. a DBA, DPA, DrPH a LL.D.

http://www.piooim.pl/esboc

European Association for Distance Learning

Asociace EADL je prestižní asociace dohlížející na vysokou kvalitu distančního vzdělávání u vzdělávacích institucí. Cílem EADL je zvýšit kvalitu distančního vzdělávání a zaručit tak perfektní a bezchybný vzdělávací systém. EADL zaštiťuje soukromé vzdělávací organizace a instituce, všichni členové musí splňovat standardy kvality, které jsou v souladu s kodexem.

http://www.eadl.org/events/eadl-conference-2019-connected-learning/

Hospodářská komora České republiky (HK ČR)

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost. Posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Posláním HKČR je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. EUROPEAN INSTITUTE je dlouholetým členem této prestižní oborové komory a využívá zkušeností jejích odborníků při realizaci svých vzdělávacích manažerských programů MBA, MPA, MPH a LL.M. a DBA, DPA, DrPH a LL.D.

https://www.komora.cz/

 

Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR)

EUROPEAN INSTITUTE je již několik let držitelem autorizace Ministerstva vnitra České republiky jako vzdělávací instituce a autorizovaná osoba (právnická osoba), které bylo autorizujícím orgánem (MV ČR) přiznáno právo organizovat a provádět státní zkoušky z příslušné profesní kvalifikace a vydávat o tom zákonem stanovená osvědčení.

Číslo autorizace EUROPEAN INSTITUTE jako autorizované osoby rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky je MV-39277-3/OBVV/VO-2014.

https://www.mvcr.cz/

 

Národní soustava kvalifikací (NSK)

Portál je informační základnou o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR.

Zveřejňuje informace o profesních kvalifikacích, které jsou k dnešku schválené a uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. Informuje o všech novinkách a událostech v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v ČR.

http://www.narodnikvalifikace.cz/

Česká manažerská asociace (ČMA)

Česká manažerská asociace je profesní sdružení, jehož posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli. Členství v této manažerské asociaci umožňuje manažerům zvyšovat jejich osobní a společenskou prestiž manažerské profese, seznamovat se s vládními návrhy zákonů předkládaných legislativě a osobní podíl na jejich připomínkování prostřednictvím ČMA, účastnit se na setkáních, seminářích a dalších aktivitách pořádaných ČMA ke zvyšování profesionality. Jednatel EUROPEAN INSTITUTE p. Bc. Ing. Vladislav Stanko, DPA, MBA, LL.M. je dlouholetým členem této prestižní manažerské organizace.

https://www.cma.cz/